Företaget 
 

Web Hotell 
 

Domännamn 
 

 Hotellgäster 

WebMail 
 

Övrigt
 
 

Hem


Avtal

Vännäs Webservice 010101

Avtalsvillkor för webhotell domäner och e-post

§ 1. Allmänt
§ 1.1
Dessa villkor reglerar förhållandet mellan abonnent och Vännäs Webservice Handelsbolag (nedan kallat Vännäs Webservice) samt i förekommande fall Vännäs Webservice underleverantör eller samarbetspartner, avseende webhotellsabonnemang och därtill hörande tilläggstjänster.

§ 1.2 Abonnent kan vara fysisk person eller juridisk person. Är inte abonnenten myndig är dennes målsman ansvarig.

§ 1.3 Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av abonnenten till ytterligare part såvida ej avtal härom slutits mellan Vännäs Webservice och abonnent.

§ 2. Web- och domänabonnemang

§ 2.1 Vilka tjänster som ingår i webabonnemanget hos Vännäs Webservice framgår av separat orderbekräftelse/faktura.

§ 2.2 Fri support på abonnemang under abonnemangs tiden. Gratis support ingår via e-post och telefon. Vännäs Webservice kundtjänst kan också nås per telefon 0935-26048. Vidare finns på Vännäs Webservice hemsidor (www.hem.net), utförlig beskrivning av hur en rad funktioner på webhotellet skall hanteras.

§ 2.3 För att underlätta för abonnenten önskar Vännäs Webservice i många fall ej sätta gränser för vissa tjänster, i dessa fall anges obegränsat som benämning. Vännäs Webservice definition av obegränsat är att tjänsterna erbjuds inom rimliga gränser för vad mjuk- och hårdvara klarar. Vännäs Webservice förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är rimligt.

§ 2.4 Då kund önskar flytta domän från annat Webhotell till Vännäs Webservice hjälper Vännäs Webservice till med detta. Flytt kan dock aldrig garanteras. I fall där Vännäs Webservice misslyckas med att flytta domän är ansvaret för flytten kundens och Vännäs Webservice kan inte hållas ansvarigt för detta.

§ 3. Avtalstid

§ 3.1 Avtalet löper månadsvis, halvårsvis eller årsvis beroende på vilken abonnemangsform som avtalats med abonnenten.

§ 3.2 Abonnemanget kan sägas upp när som helst. För konton med knutna domäner är uppsägningstiden tre (3) månader. Uppsägning skall ske skriftligen.

§ 3.3 Återbetalning av erlagd abonnemangsavgift görs endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar i abonnemangsvillkor eller allvarliga driftsstörningar för vilka ligger inom Vännäs Webservice ansvara och kontroll. Vid driftstörningar återbetalas avgift motsvarande störningens varaktighet. Det belopp som skall återbetalas grundar sig på abonnemangets längd och kostnad.

§ 3.4 Vid uppsägning av års- eller flerårsabonnemang före avtalstidens utgång äger Vännäs Webservice rätt att debitera full avgift för inköpta domäner enligt Vännäs Webservice ordinarie prislista. De fakturor som förfallit till betalning skall betalas av kunden. Vidare utgår en administrativ avgift på 150kr (ex. moms) för varje uppsagt abonnemang. En slutfaktura kommer att sändas till kunden för den tid som utnyttjats efter senast betalda faktura fram till tid för uppsägandet och den därpå följande uppsägningstiden. På fakturan debiteras även den administrativa avgiften samt kostnaden för domänavgift.

§ 3.5 Abonnent är skyldig att senast en vecka före avtalad abonnemangsbindningstids slut meddela om han ej önskar fortsätta vara abonnent. Om kund ej meddelar Vännäs Webservice i tid påbörjas en ny avtalsperiod med samma längd och med motsvarande villkor som det ursprungliga avtalet.

§ 3.6 Vännäs Webservice äger rätten att säga upp avtalet om abonnenten har brutit mot någon av punkterna i avtalet. Uppsägningen skall ske skriftligen per brev. Uppsägning skall anses ha skett fem (5) vardagar efter brevet lämnats till postbehandling. Vid allvarligt missbruk av konto kan uppsägning ske omedelbart och en skriftlig information sänds då samtidigt som uppsägning äger rum.

§ 4. Betalning av avgifter för abonnemang domäner och e-post

§ 4.1 Avgifter för webabonnemang faktureras i förskott om ej annat överenskommits, dock ej vid abonnemangsstart då normalt förfarande är att leverans sker i samband med att första fakturan sänds ut.

§ 4.2 Abonnent som underlåter att betala kommer att avstängas från sitt abonnemang, dock ej innan betalningspåminnelse eller varning har skickats antingen via e-post eller vanligt brev.

§ 4.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

§ 4.4 Abonnenten skall snarast meddela Vännäs Webservice om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (inom 30 dagar efter fakturadatum) förlorar abonnenten rätten att göra invändning mot fakturan. Har abonnenten i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Vännäs Webservice medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som abonnenten är skyldig att betala.

§ 4.5 Samtalskostnader från abonnentens teleoperatör för uppkoppling till Vännäs Webservice webhotell server tillkommer och är inte Vännäs Webservice ansvar.

§ 4.6 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Avgiftshöjning skall meddelas minst en månad i förväg. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.

§ 4.7 Vid avgiftshöjning har abonnenten rätt att skriftligen säga upp avtalet med verkan från och med avgiftshöjningens ikraftträdande.

§ 4.8 Domäner som registreras av Vännäs Webservice för abonnents räkning registreras med Vännäs Webservice som ägare. Detta görs för att enkelt kunna hantera betalning av framtida domänavgifter, underhåll av domänen samt för att säkerställa Vännäs Webservice rätt till betalning från abonnent.

§ 4.9 Abonnent som önskar flytta domän till annat webhotell eller önskar hantera domänen helt själv av annan anledning äger rätt att göra så när helst så önskas. Avgift som vid ägarbyte tas ut av respektive domänregistratur, och andra kostnader som uppstår i samband med flytt, betalas av abonnent. Vännäs Webservice tar inte ut andra avgifter än de som åläggs av domänregistratur. I fall där ägarbytesavgiften kan anses oskäligt hög åtar sig Vännäs Webservice att under en tid av högst ett år, eller fram till domänen förfaller till förnyad betalning, hantera vidarepekning av domänen till annat hotell. Om abonnent därefter ej tar över domänen stängs domänen. Om abonnenten vill att Vännäs Webservice hanterar vidarepekning utgår avgift enligt prislista för domänpekning. Avgift för domän hanteras av Vännäs Webservice fram tills domänen har bytt ägare.

§ 4.10 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

§ 5. Överlåtelse av abonnemang och domän

§ 5.1 Abonnenten får överlåta avtalet efter Vännäs Webservices medgivande. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. Den frånträdande abonnenten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande abonnenten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

§ 5.2 Abonnent som önskar överlåta domän som han inköpt genom Vännäs Webservice, och för vilken Vännäs Webservice står som registrerad ägare, äger rätt att göra så under iakttagande först efter iakttagande av villkoren under § 4.9. Sker överlåtelse av domän som är kopplad till webhotell skall även webhotellsabonnemanget överlåtas till samma part som övertar domän, eller sägas upp.

§ 6. Vännäs Webservice ansvar

§ 6.1 Vännäs Webservice eller dess underleverantörer utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Vännäs Webservice eller underleverantörs servrar, se dock § 8.2. Vännäs Webservice är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser som ej står under Vännäs Webservice direkta kontroll.

Vännäs Webservice är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Vännäs Webservice eller dess underleverantörers eller samarbetspartners datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.

§ 6.2 Vännäs Webservice raderar aldrig abonnentens information, vi förbehåller oss dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia. Vid uppsägning av abonnemang raderas dock alla uppgifter på abonnentens konto två veckor (14 dagar) efter abonnemaget löp ut.

§ 6.3 Vännäs Webservice hanterar all kundinformation så som konfidentiell, detta för att värna om kundens integritet. Vännäs Webservice garanterar att ingen information som finns på kunders filareor eller e-postkonton lämnas ut till obehörig eller görs tillgänglig för obehörig, se dock § 6.1, andra stycket.
Vännäs Webservice kan genom beslut av behörig rättsvårdande myndighetåklagare åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter. Vid brottsmisstanke mot abonnent kan Vännäs Webservice komma att utlämna information eller självmant anmäla till brottsutredande myndighet utan att begäran har lämnats till Vännäs Webservice om sådana uppgifter.

§ 6.4 Vännäs Webservice kan inte hållas skadeståndsskyldig för förlust av e-mail, filer eller annat material som gått förlorat, inte heller för driftsstörningar som påverkat kunds e-mail eller hemsida.
Vännäs Webservice kan inte hållas skadeståndsskyldig för uteblivna inkomster till följd av att e-mail alternativt hemsidan inte har fungerat.

§ 7. Abonnentens ansvar

§ 7.1 Abonnenten förbinder sig att följa svensk lagstiftning, detta gäller även länkade objekt som strider mot denna. Abonnenten skall även följa andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna på Internet.

§ 7.2 Abonnenten förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till Internet i dess helhet och ej heller hos Vännäs Webservice eller dess underleverantör eller samarbetspartner.

§ 7.3 Abonnenten ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton i form av korrespondens och spam med e-post etc.

§ 7.4 Abonnenten ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor eller på annat sätt gör tillgängliga via sitt abonnemang hos Vännäs Webservice.

§ 7.5 Abonnenten får inte sälja, hyra ut eller ge bort plats till egna abonnenter inom ramen för sitt hårddiskutrymme utan skriftligt tillstånd från Vännäs Webservice. Detta gäller både abonnenter med egen domän och abonnenter under någon av Vännäs Webservice domäner. Det samma gäller övriga tjänster, inklusive e-postadresser, som tillhandahålls genom avtal med Vännäs Webservice. Med egna abonnenter avses alla som inte utgör medarbetare i företag, familj eller liknande, som tecknat avtal med Vännäs Webservice.

§ 8. Användarpolicy

§ 8.1 Vännäs Webservice månar om sitt goda rykte och tar därmed avstånd från all oseriös användning av Internet. Vännäs Webservice förbehåller sig därför rätten till fri prövning av nedanstående regler.

§ 8.2 Vännäs Webservice har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme. Om en användare bryter mot abonnemangsavtalet, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som anses olämplig, är överträdelsen grov kan abonnenten avstängas helt eller delvis, från fortsatt nyttjande, utan rätt till återbetalning av till Vännäs Webservice inbetalda avgifter.

§ 8.3 Webabonnemang innebär att abonnenten ges möjlighet att publicera och tillhandahålla material på Internet via http- eller ftp-teknik. Underhåll och skötsel av materialet utförs av kund via ftp eller särskild kontrollpanel. För övrig information om innehåll i tjänsten se Vännäs webservice hemsida.

§ 8.4 Vännäs Webservice skall alltid ha direktavtal med ägaren till domännamnet under vilket websidorna publiceras. Det skall av websidorna klart framgå vilken individ eller vilken firma eller organisation som ansvarar för sidornas publicering.

§ 8.5 Abonnenten kan delegera drift av webutformning, uppdatering etc. - till skriftligen angiven annan person eller organisation. Detta begränsar inte abonnentens ansvar.


§ 9. Ångerrätt m.m.

Enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal föreligger ångerfrist på 14 dagar.
Uppdrag att registrera en domän, eller att aktivera ett webhotell, är att betrakta som utförande av tjänst. Fullgörande påbörjas inom den i rubricerad lag angivna ångerfristen (14 dagar), vilket uppdragslämnaren, abonnenten, samtycker till i samband med beställning av domän och webhotellstjänst.
Konsekvensen av samtycket blir att ångerrätt inte föreligger, se rubricerad lag § 14 p. 1.

§ 10. Force majeure

§ 10.1 Vännäs Webservice skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som Vännäs Webservice skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Vännäs Webservice inte heller kunnat undvika eller övervinna.

§ 11. Tvist

§ 11.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt, företrädesvis i Umeå tingsrätt.

 

© 2000 Vännäs WebService

 
Kontakta oss